Algemene voorwaarden

Definities
1. CroDesigner: CroDesigner gevestigd te Almere onder KVK nummer: 74545043. 
2. Klant: degene met wie CroDesigner een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: CroDesigner en de klant samen. 
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CroDesigner. 
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derder uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van CroDesigner zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CroDesigner zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt CroDesigner slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die CroDesigner hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of ander overeengekomen. 
2. Alle prijzen op die CroDesigner hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CroDesigner te allen tijden wijzigen. 
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door CroDesigner vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CroDesigner, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
5. Indien partijen voor een dienstverlening door CroDesigner een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
6. CroDesigner is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
7. Indien de rijchtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CroDesigner de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigt is. 
8. Indien fe richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
9. CroDesigner heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal CroDesigner prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met CroDesigner op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan CroDesinger betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. 
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat CroDesigner de klant een aanmanning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
3. CroDesigner behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CroDesigner gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CroDesigner. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig bataalt, mag CroDesigner zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant zijn de vorderingen van CroDesigner op de klant onmiddelijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CroDesigner, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken  prijs aan CroDesigner te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CroDesigner te verrekenen met een vordering op CroDesigner.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en veerzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschate evenals diefstal: - geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor   de uitvoering van de onderliggende    overeenkomst - zaken van CroDesigner die bij de klant   aanwezig zijn - zaken die onder eigendomsvoorbehoud   zijn geleverd 
2. De klant geeft op eerste verzork van CroDesigner de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CroDesigner enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. CroDesigner voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. CroDesigner heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CroDesigner tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CroDesigner tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstreking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan CroDesigner. 
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CroDesigner de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CroDesigner redelijkerswijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst rechtswege. 
2. Zijn de partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepalde werkzamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overscheiding van deze termijn moet de klant CroDesigner schriftelijk in gebreke stellen.
Intellectueel eigendom

1. CroDesigner behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artiekel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van CroDesigner waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart CroDesigner tegen alle aanspraken van derdendie verband houden met door de CroDesigner geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient door CroDesigner geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CroDesigner daarvan zo spoedig mogelijk, doch in iedergeval binnen 1 maand na constantering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen CroDesigner uiterlijk binnen 2 maanden na constantering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CroDesigner in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
6. Indien een klacht betreking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CroDesigner gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CroDesigner. 
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CroDesigner ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprekelijkheid klant
Als CroDesigner een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CroDesigner verschuldigd zijn.

Aansprekelijkheid Crodesigner
1. CroDesigner is uitsluitend aansprakelijk voor de enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
2. Indien Crodesigner aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 3. Crodesigner is nooit aansprakeljk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
4. Indien CroDesigner aansprakelijk is, is deze aansprakelijheid beperkt tot de bedrag dat door de gestolen (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakkelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van CroDesigner vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artiekel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CroDesigner toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door CroDesigner niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CroDesigner in verzuim is. 
3. CroDesigner heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CroDesigner kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde artiekel in 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CroDesigner in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan CroDesigner kan worden toegerekend in een van de wil van CroDesigner onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CroDesigner kan worden verlangd. 
2. Tot in de lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardor CroDesigner 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CroDesigner we weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. CroDesigner is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. CroDesigner is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CroDesigner zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CroDesigner. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artiekel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat CroDesigner bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt op ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CroDesigner is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 september 2019.